Haerens Group

Menu

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid (hierna: “Privacybeleid”) regelt de verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw bezoek aan onze website: http://www.haerens.com/ (hierna: “Website”), uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media (hierna: “Sociale Media kanalen”); bvb. Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube, Pinterest, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Vimeo, etc.).

OPMERKING 1: Als u informatie wilt over hoe wij persoonsgegevens verwerken via cookies en social plug-ins of andere trackingmethodes, wordt u vriendelijk doorverwezen naar ons Cookiebeleid.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Charles Haerens NV, Zeilschipstraat 9, 9000 Gent, België (EU), met ondernemingsnummer 0400.089.465, RPR Gent, afdeling Gent, is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerkingen beschreven in dit Privacybeleid (hierna: “Charles Haerens”, “wij”, “ons). Dit Privacybeleid mag van tijd tot tijd worden gewijzigd, om er voor te zorgen dat het accuraat blijft en in overeenstemming met de wetgeving. In het geval het wordt gewijzigd, wordt u vriendelijk gevraagd om de wijzigingen te bekijken en ermee toe te stemmen indien u ze aanvaardbaar vindt.

1.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Charles Haerens. U kan contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@haerensgroup.com.

1.2. Elke term die met een hoofdletter start, wordt expliciet vermeld in dit Privacybeleid. Waar mogelijk worden enkelvoudige woorden, gezien de context, geïnterpreteerd met inbegrip van het meervoud en vice versa.

1.3. Wanneer verwezen wordt naar bepaalde wetten of regelgevingen, omvat een dergelijke verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van vermelde wetten of verordeningen, inclusief alle gerelateerde uitvoeringsbesluiten.

1.4. Charles Haerens behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te veranderen, te wijzigen of aan te passen. Een dergelijke verandering, wijziging of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de Website. Als u de veranderingen, wijzigingen of aanpassingen niet aanvaardt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar privacy@haerensgroup.com. Als we van u geen e-mail ontvangen binnen de drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen van het Privacybeleid op onze Websites werden gepubliceerd, wordt u geacht alle wijzigingen ondubbelzinnig te hebben aanvaard.

2. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens: de technische informatie met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt, uw browservoorkeuren, de basis identiteitsinformatie die u ons verschaft, de inhoud van uw communicatie, de technische details van de communicatie, uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, openbare informatie dat u deelt via uw profiel, alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt, uw bestelling en de details met betrekking tot de bestelling zelf.

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken ontvangen wij rechtstreeks van u. Van tijd tot tijd kunnen wij echter persoonsgegevens van derden ontvangen.

2.1. Wanneer u gebruik maakt van onze Website en Sociale Media kanalen, kunnen wij verzamelen:

 • technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
 • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u de pagina bezoekt, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u de pagina bezoekt.

2.2. Wanneer u het contactformulier op onze Website invult, de chat-functie gebruikt of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of Sociale Media kanalen, verzamelen wij:

 • de basis identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, correspondentieadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;
 • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie van ons u correspondeert, de datum, tijdstip, enz.);
 • uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, (zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz. indien u heeft gekozen om zulke communicatie te ontvangen en u uw voorkeuren heeft aangeduid op de voorkeurenpagina.
 • openbaar beschikbare informatie op uw profiel op Sociale Mediakanalen;
 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.

2.3. Alle persoonsgegevens die bovenaan zijn opgesomd, ontvangen wij rechtstreeks van u. Het kan voorvallen dat wij bijkomende informatie van u ontvangen over uw voorkeuren en surfgedrag van partners zoals Google, Facebook, Yandex en AddThis/Oracle. Indien u meer informatie wenst over de verwerking van de persoonsgegevens dat deze partijen verwerken en beschikbaar maken voor anderen, wordt u vriendelijk doorverwezen naar hun privacy beleid.

Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Yandex: https://yandex.com/legal/privacy/

AddThis/Oracle: http://www.addthis.com/privacy/   

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: om diensten te voorzien, verbeteren en ontwikkelen; voor marketing doeleinden, om derden te informeren; omdat we wettelijk verplicht zijn om te verwerken of om te detecteren of u onze Website, Social Media kanalen of andere communicatiekanalen gebruikt op een manier die Charles Haerens of iemand anders kan schaden, of illegaal is.

3.1. Charles Haerens verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van Charles Haerens en geselecteerde partners.

Tenzij u een bestaande klant bent die reeds gelijkaardige goederen of diensten van ons heeft gekocht en waarop wij ons willen richten met ons eigen marketingmateriaal, stuurt Charles Haerens u mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de ontvangst van dergelijke mededelingen, aanbiedingen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties.

3.2. Charles Haerens verwerkt uw persoonsgegevens om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie, producten en/of diensten die u aanvraagt via de Website, e-mail, telefoon, fax en Sociale Mediakanalen.

3.3. Charles Haerens verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Charles Haerens kan op eigen initiatief uw persoonsgegevens overmaken aan de politie of aan de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of indien er gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of misdaad die u hebt begaan door de registratie op of het gebruik van de Websites, onze Sociale Media kanalen of andere communicatie met ons.

3.4. Charles Haerens kan worden verplicht uw persoonsgegevens te verzamelen en door te geven aan de financiële instelling of de betalingsdienstaanbieder om ze in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

3.5. Charles Haerens verwerkt uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo onze Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

3.6. Charles Haerens kan uw persoonsgegevens verwerken om elke derde partij te informeren in de context van een mogelijke fusie met, aankoop van/door of afsplitsing door die derde partij, zelfs wanneer die derde partij zich buiten de EU bevindt.

3.7. Charles Haerens kan uw persoonsgegevens verwerken ter bescherming van de legitieme belangen van Charles Haerens, zijn partners of een derde indien er een is en als uw registratie op of gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of een ander recht van een derde, b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van de website, c) een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van Charles Haerens of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of d) op welke manier dan ook, haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.

3.8. Charles Haerens kan uw persoonsgegevens verwerken voor de organisatie van opleidingen en voor het uitvoeren van certificeringen.

4. WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De wet verplicht ons om duidelijk te specificeren welke rechtsgrond we gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u toestemming hebt gegeven om ze te verwerken; omdat het noodzakelijk is in de uitoefening van de overeenkomst tussen ons; omdat de wet ons daartoe verplicht of; omdat het in ons legitiem belang is om ze te verwerken.

4.1. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in clausule 3.1 en 3.2, vraagt Charles Haerens als verantwoordelijke om uw toestemming.

4.2. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in clausule 3.3 en 3.4 zijn noodzakelijk om Charles Haerens in staat te stellen haar wettelijke verplichtingen na te komen.

4.4. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in clausule 3.5, 3.6 en 3.7 zijn noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Charles Haerens, namelijk om:

 • de voortdurende verbetering van de Website, Sociale Media kanalen, producten en diensten van Charles Haerens te garanderen en om ervoor te zorgen dat u over de best mogelijke ervaring beschikt;
 • onze Website, Sociale Media kanalen, producten en diensten te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten;
 • marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en de globale succesvolle commercialisatie van onze producten en diensten.

5. WIE ONTVANGT DE PERSOONSGEGEVENS?

Onze algemene aanpak is dat wij uw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij u daar toestemming voor geeft. Soms is het echter onvermijdelijk dat derden uw persoonsgegevens ontvangen. Sociale Media aanbieders, financiële instellingen, betalingsdienstaanbieders, Cloud aanbieders, dienstverleners die ons helpen met het onderhoud van onze Website, en entiteiten binnen Haerens Group kunnen onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken.

5.1. Charles Haerens verstuurt uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt echter dat als u gebruik maakt van onze Sociale Media kanalen, uw persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Sociale Media aanbieders. Meer informatie over de manier waarop deze Sociale Media aanbieders uw persoonsgegevens verwerken, vindt u in hun respectievelijke privacy beleid.

5.2. Charles Haerens werkt samen met externe verwerkers om u de Website te verstrekken en om uw persoonsgegevens ten behoeve van ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Charles Haerens ten behoeve van Charles Haerens verwerken. Charles Haerens garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht hun de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.

5.3. Charles Haerens kan uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen Haerens Group. Wij zullen er echter voor zorgen dat alle entiteiten van Haerens Group er zorg voor dragen dat alle verwerkingen van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met hetgeen in dit Privacybeleid is vastgelegd.

6. DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MET PARTIJEN BUITEN DE EER?

Ja, wij geven uw persoonsgegevens door aan partijen buiten de EER (i.e. de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Partijen aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven zijn partijen binnen Haerens Group en buitenlandse dienstverleners. Het spreekt voor zich dat uw persoonsgegevens veilig zijn wanneer wij ze versturen naar landen buiten de EER.

6.1. Charles Haerens verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats binnen de EER. Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 hierboven, kunnen wij uw persoonsgegevens echter ook doorgeven aan andere entiteiten binnen Haerens Group of aan derden die namens ons verwerken en die zich buiten de EER bevinden. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht passende waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke waarborgen zullen het gevolg zijn van:

 • het feit dat het ontvangende land beschikt over wetgeving die als gelijkwaardig met de in de EER geboden bescherming kan worden beschouwd, of
 • een contractuele overeenkomst tussen Charles Haerens en die entiteit. Alle Haerens Group entiteiten zijn partij bij een contractuele regeling die gebaseerd is op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (doorgifte van de voor verwerking verantwoordelijke naar voor verwerking verantwoordelijke) (Beschikking C(2004)5721 van de Commissie).

6.2 Charles Haerens kan geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Mocht een dergelijke overdracht plaatsvinden, dan draagt Charles Haerens er zorg voor dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen, alsmede alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens waarvan u op grond van toepasselijk dwingend recht van kunt genieten, te garanderen.

7. WAT ZIJN DE KWALITEITSGARANTIES MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

We zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig om de doelen te bereiken die we hebben gecommuniceerd aan u. Daarnaast zullen wij de persoonsgegevens enkel verwerken voor zolang als nodig om het beoogde doel te bereiken .dat wij gecommuniceerd hebben of totdat u uw toestemming intrekt om uw gegevens te verwerken en er geen andere rechtsgrond van toepassing is die ons toelaat uw persoonsgegevens te verwerken. Wij garanderen ook dat uw persoonsgegevens veilig zijn.

Merk op dat het intrekken van uw gegeven toestemming kan impliceren dat u de hele of bepaalde delen van de Website, Sociale Media kanalen of andere communicatiekanalen niet meer kunt gebruiken.

We profileren u ook op basis van uw voorkeuren, surfgedrag en aankopen om onze marketingactiviteiten beter af te stemmen.

Op de voorkeurenpagina kan u uw aangeduide voorkeuren betref ende marketingmateriaal wijzigen.

7.1. Charles Haerens doet zijn uiterste best om enkel die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken beschreven in artikel 3.

7.2. Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden zo lang als nodig voor het bereiken van de doelstellingen zoals beschreven in artikel 3 of tot op het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan terugtrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming als gevolg kan hebben dat u niet langer de volledige of een deel van de Website, Sociale Mediale kanalen of andere communicatiekanalen kunt gebruiken. Charles Haerens zal uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 tenzij:

 • een doorslaggevend belang is van Haerens Group, uw financiële instelling of de betalingsdienstaanbieder. of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
 • een wettelijke of regelgevende verplichting bestaat of een gerechtelijk of administratief bevel dat Charles Haerens ervan weerhoudt ze te de-identificeren.

7.3. U begrijpt dat een essentieel aspect van onze marketinginspanningen betrekking heeft op het relevanter maken van ons marketingmateriaal voor u. Dit betekent dat Charles Haerens een profiel van u opstelt op basis van relevante kenmerken zoals beschreven in artikel 2 en dit profiel vervolgens gebruikt om u te voorzien van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties over producten en diensten die u kunnen interesseren.

7.4. Charles Haerens zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook van onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Charles Haerens zal zijn personeel of zijn externe verwerkingsbedrijven enkel toegang verlenen op basis van het “need-to-know” principe, hetwelk is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverbintenissen zijn en nooit kunnen gegarandeerd zijn.

7.5. Als u geregistreerd bent voor het ontvangen van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke communicatie, aanbiedingen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties wijzigen door naar onze Voorkeurenpagina te surfen. De link naar onze Voorkeurenpagina zal beschikbaar zijn in elke e-mail of andere persoonlijke communicatie die wij u toesturen.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN ONDER DIT PRIVACYBELEID?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken, het recht om gegevens te wissen, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens en het om alle persoonsgegevens die u aan ons heeft meegedeeld in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

Indien u een verzoek tot uitoefening van één of meer van de hieronder vermelde rechten wenst in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@haerensgroup.com.

8.1. U hebt het recht om inzage te vragen van al uw persoonsgegevens verwerkt door Charles Haerens die op u betrekking hebben. Charles Haerens behoudt zich het recht voor om een administratieve kost aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende toegangsaanvragen, die Charles Haerens duidelijk overlast of schade willen toebrengen.

8.2. U hebt het recht te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn, kosteloos verbeterd worden. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie gevraagd wordt.

8.3. U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. In dat geval zal artikel 6.2 van toepassing zijn.

8.4. U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, verwijderd worden indien ze niet langer vereist zijn in het licht van de doeleinden beschreven in artikel 3 of indien u uw toestemming intrekt. U moet echter in gedachten houden dat een verzoek om verwijdering door Charles Haerens zal worden geëvalueerd tegenover:

 • doorslaggevende belangen van Charles Haerens, uw financiële instelling of de betalingsdienstaanbieder. of een andere derde partij
 • wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.

In plaats van verwijdering kan u ook vragen dat Charles Haerens de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, maar u deze gegevens nodig heeft om uzelf in rechte te verdedigen.

8.5. U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met zijn bijzondere omstandigheden zijn die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kan worden aangemerkt, hebt u het recht om u kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen deze verwerking te verzetten.

8.6. U hebt het recht om van ons in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt.

8.7. Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar privacy@haerensgroup.com. Een e-mail met het verzoek om uitoefening van een recht zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens buiten wat nodig is voor het behandelen van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd zijn en ondertekend, en vergezeld van een digitale gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Indien u het contactformulier gebruikt, kan Charles Haerens uw vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs.

Charles Haerens zal u onmiddellijk in kennis stellen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt, zal Charles Haerens u zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek daarvan in kennis stellen.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Charles Haerens, kunt u altijd contact opnemen met Charles Haerens via het e-mailadres vermeld in dit artikel 8.7. Indien u niet tevreden bent met het antwoord van Charles Haerens, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. te beschermen Voor meer informatie zie: http://www.privacycommission.be.

COOKIEBELEID

Dit cookiebeleid ("Cookiebeleid") regelt het gebruik van cookies en social media plug-ins op de website van Charles Haerens (https://www.haerens.com/, hierna: de "Website"). Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van een apparaat en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Social media plug-ins zijn kleine stukjes software die ontwikkeld en geleverd worden door social media service providers (d.w.z. Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube, Pinterest, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp en Vimeo), die social media integratie toevoegen wanneer ze ingebouwd zijn in de Website.

OPMERKING 1: Indien u algemene informatie wenst over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken anders dan de verwerking via cookies en social media plug-ins, inclusief met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en social media, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

Door verder te gaan met het gebruik van de Website of door op "Ja, ik ga akkoord" te klikken na te zijn geïnformeerd over ons gebruik van cookies en social media plug-ins, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u er zonder voorbehoud mee akkoord gaat. U kunt te allen tijde uw cookievoorkeuren wijzigen via de cookie-instellingen.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Charles Haerens NV, Zeilschipstraat 9, 9000 Gent, België (EU), met ondernemingsnummer 0400.089.465 , RPR Gent, divisie Gent, is de entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens zoals behandeld in dit Cookiebeleid (hierna: "Charles Haerens”, "wij", "ons", "onze".) Dit Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, om ervoor te zorgen dat het accuraat blijft en in overeenstemming met de wetgeving. Indien dit gebeurt, wordt u vriendelijk verzocht kennis te nemen van de wijzigingen en ermee in te stemmen indien u ze aanvaardbaar vindt.

1.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Charles Haerens. U kunt ons contacteren via e-mail op privacy@haerensgroup.com.

1.2 Begrippen die met een hoofdletter beginnen, worden in dit Cookiebeleid door uitdrukkelijke verwijzing gedefinieerd. Waar mogelijk gezien de context, worden enkelvoudige woorden ook geacht het meervoud te omvatten en vice versa.

1.3 Waar verwezen wordt naar bepaalde wet- of regelgeving, wordt daaronder tevens verstaan elke wijziging, vervanging of vernietiging van die wet- of regelgeving, met inbegrip van alle daarmee verband houdende uitvoeringsbesluiten.

1.4 Charles Haerens behoudt zich het recht voor om het Cookiebeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal via de Website worden meegedeeld. Indien u de wijzigingen niet aanvaardt, dient u ons daarvan in kennis te stellen door een e-mail te sturen naar privacy@haerensgroup.com. Indien wij een dergelijke e-mail van u niet ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen in het Cookiebeleid op onze Website zijn aangekondigd, wordt u geacht al deze wijzigingen ondubbelzinnig te hebben aanvaard.

2. COOKIES

Wij plaatsen een aantal cookies wanneer u onze Website bezoekt. Deze cookies zijn onderverdeeld in 3 groepen cookies: functionele cookies; analytische en statistische cookies; advertentiecookies en social media cookies. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van cookies door Charles Haerens intrekken.

2.1 U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door uw browser als zodanig in te stellen. Richtlijnen over hoe dit te doen, kunt u hier vinden:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/sfri11471/mac

Het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website kan er echter toe leiden dat bepaalde of alle functies van de website niet meer naar behoren werken.

2.2 Wanneer u de Website bezoekt, plaatst Charles Haerens een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot deze cookies, hun plaatsing en gebruik maken het mogelijk om u te identificeren, en Charles Haerens gebruikt ze om inzicht te krijgen in hoe u en andere bezoekers de Website gebruiken door het verzamelen van statistische en gebruiksgegevens, waardoor Charles Haerens een betere gebruikerservaring kan bieden op de Website.

Charles Haerens is op de hoogte van de volgende cookies die op de Website worden gebruikt:

 • Functionele cookies:
  • Naam cookie: "_livechat" en diverse sessiecookies (livechatinc.com)
   • Levensduur: Tot 37 maanden
   • Doel: Deze cookies zijn nodig om u onze live chat-optie aan te bieden.
  • Naam cookie: "vuid" (vimeo.com)
   • Levensduur: 2 jaar
   • Doel: Deze cookie wordt gebruikt om u de videofunctionaliteit op onze website aan te bieden, maar wordt ook door vimeo.com gebruikt voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over hoe Vimeo uw persoonlijke gegevens gebruikt, kunt u terecht op https://vimeo.com/cookie_policy.
 • Analytische en statistische cookies
  • Naam cookie: "_ga", "_gid", "_utma", "_utmz", "_utmc" en "utmb" (Google Analytics)
   • Levensduur: Tot 2 jaar
   • Doel: Charles Haerens gebruikt Google Analytics-cookies om te bepalen hoe u en andere bezoekers onze Website gebruiken, evenals sommige diensten van derden (bijv. Vimeo) op onze Website.
  • Naam cookie: "yabs-sid", "yp" en "i" (Yandex Metrica)
   • Levensduur: Tot 10 jaar
   • Doel: Charles Haerens gebruikt Yandex Metrica cookies om te bepalen hoe u en andere bezoekers onze Website gebruiken, wat Charles Haerens vervolgens kan gebruiken om haar diensten te verbeteren.
  • Naam cookie: "hashedEmail"
   • Levensduur: Tot 2 jaar
   • Doel: Charles Haerens gebruikt de cookie om te bepalen hoe u en andere gebruikers onze Website gebruiken, wat Charles Haerens vervolgens kan gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren.
  • Naam cookie: "_hjIncludedInSample" (Hotjar)             
   • Levensduur: Sessiecookie
   • Doel: Charles Haerens gebruikt de Hotjar-cookie ook om te bepalen hoe u en andere gebruikers onze Website gebruiken en specifiek om Charles Haerens te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om trechters te genereren.
 • Advertentie en social media cookies
  • Naam cookie: "fr" (facebook.com)     
   • Levensduur: 90 dagen
   • Doel: Deze cookie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden en stelt ons en Facebook in staat uw surfgedrag over verschillende websites te volgen om u relevantere en meer gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden. Meer informatie over het gebruik van het "fr"-cookie door Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/.  Wij gebruiken ook de Facebook Connect-functie, de eenmalige aanmeldingsoplossing van Facebook. Als u ervoor kiest uw Facebook-account te gebruiken om u aan te melden, ontvangen wij persoonsgegevens van Facebook.
  • Naam cookie: "SEUNCY" (semasio.net)
   • Levensduur: 6 maanden
   • Doel: De integratie van de cookie van Semasio stelt ons en Semasio ook in staat om u relevantere en meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden door bij te houden welke websites u bezoekt. Meer informatie kunt u hier vinden: http://www.semasio.com/privacy-policy/.
  • Naam cookie: "di2", "uid", "vc", "uvc" en "loc" (addthis.com)
   • Levensduur: 13 maanden tot 2 jaar
   • Doel: De integratie van de cookies van AddThis stelt ons en AddThis in staat om u relevantere en meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden door bij te houden welke websites u bezoekt. Meer informatie kunt u hier vinden: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html.
  • Naam cookie: "bkdc" en "bkdu" (bluekai.com)
   • Levensduur: 6 maanden
   • Doel: De integratie van de cookies van Bluekai stelt ons en Bluekai ook in staat om u relevantere en meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden door bij te houden welke websites u bezoekt. Meer informatie vindt u hier: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html.
  • Naam cookie: "TapAd_TS" en "TapAd_DID" (tapad.com)
   • Levensduur: 2 maanden
   • Doel: Door de integratie van de cookies van Tapad kunnen wij en Tapad u relevantere en meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties aanbieden door bij te houden welke websites u bezoekt. Meer informatie kunt u hier vinden: https://www.tapad.com/privacy.
  • Naam cookie: "_mkto_trk" (Marketo)
   • Levensduur: 2 jaar
   • Doel: De integratie van de cookies van Marketo stelt Charles Haerens in staat om u relevantere en meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden door bij te houden wat u op onze Website doet.
  • Naam cookie: "IDE" en "DSID" (doubleclick.net)

2.3 U kunt te allen tijde uw toestemming met het gebruik van cookies door Charles Haerens intrekken. Om gebruik te maken van dit recht, volstaat het om de cookies die op uw apparaat zijn geplaatst te verwijderen. Om dit te doen, wordt u vriendelijk verzocht om de betreffende instructies van uw browserontwikkelaar te raadplegen, zoals hierboven vermeld.

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens via cookies voor verschillende doeleinden: om onze Website en de ervaringen en diensten die wij aanbieden te verbeteren; om advertenties te tonen; om informatie te verstrekken aan derde partijen en om de webervaringen die wij aanbieden, onze Website, u en ons veilig te houden.

3.1 Charles Haerens verwerkt uw persoonsgegevens om u meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden en statistische analyses uit te voeren, zodat wij onze Website, advertenties, producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.

3.2 Charles Haerens kan uw persoonsgegevens verwerken voor het informeren van een derde partij in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of afsplitsing door die derde partij, zelfs als die derde partij zich buiten de EU bevindt.

3. 3 Charles Haerens kan uw persoonsgegevens ook verwerken voor het behoud van de legitieme belangen van Charles Haerens, haar partners of een derde partij indien en wanneer uw registratie bij of gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een schending van dit Cookiebeleid of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging vormt voor de veiligheid of integriteit van de Website of voor de onderliggende systemen van Charles Haerens of haar toeleveranciers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (c) op enigerlei wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, haatdragend, kwetsend of op enigerlei andere wijze ongepast of illegaal is.

3.4 Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of indien er gerechtvaardigde vermoedens zijn van een onwettige handeling of misdrijf door u gepleegd door uw gebruik van de Website.

4. WAT MAAKT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS RECHTMATIG?

De wet verplicht ons om precies aan te geven welke rechtsgrondslag wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, omdat de wet ons daartoe verplicht of omdat het in ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde is.

4.1 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 3.1 en 3.2 van dit Cookiebeleid, vraagt Charles Haerens als verantwoordelijke om uw toestemming. Charles Haerens verkrijgt uw toestemming via de cookie banner. Door bevestigend op deze banner te klikken en de Website verder te gebruiken, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u er zonder voorbehoud mee instemt.

4.2 De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 3.3 van dit Cookiebeleid is tevens noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CHARLES HAERENS, te weten: het veilig houden van onze Website, Sociale Media Kanalen, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten.

4.3 De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3.4 is noodzakelijk om Charles Haerens in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

5. WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze algemene benadering is dat wij uw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij u daarvoor toestemming geeft. Soms is het echter onvermijdelijk dat derden uw persoonsgegevens ontvangen. Dienstverleners die ons helpen om de website aan u aan te bieden en entiteiten binnen Haerens Group kunnen in bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken.

5.1 CHARLES HAERENS doet een beroep op derde verwerkers om u de Website te verstrekken en om uw persoonsgegevens namens ons te verwerken. Deze derde verwerkers mogen uw persoonsgegevens enkel verwerken in naam van Charles Haerens na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Charles Haerens. Charles Haerens garandeert dat alle derde verwerkers met zorg zijn geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.

5.2 Charles Haerens kan uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen Haerens Group. Wij zullen er echter op toezien dat alle entiteiten van Haerens Group er zorg voor dragen dat alle verwerkingen van uw persoonsgegevens in overeenstemming zijn met hetgeen in dit Cookiebeleid is bepaald.

5.3 Charles Haerens verstuurt uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe. Charles Haerens kan echter geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens verzenden aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken voor het verbeteren van producten en diensten, alsmede het op maat maken van de marketing, het tonen en het verkopen van deze goederen en diensten.

6. DRAGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OVER BUITEN DE EER?

Ja, wij geven uw persoonsgegevens door buiten de EER (d.w.z. de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de EU en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Partijen aan wie wij persoonsgegevens doorgeven zijn entiteiten binnen Haerens Group en buitenlandse dienstverleners. Het spreekt voor zich dat uw persoonsgegevens veilig zijn wanneer wij uw persoonsgegevens doorsturen naar landen buiten de EER.

6.1 Charles Haerens verwerkt uw persoonsgegevens in eerste instantie binnen de EER. Echter, om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 3 hierboven, kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan andere entiteiten binnen Haerens Group of aan derden die namens ons verwerken en die gevestigd zijn buiten de EER. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, zal gehouden zijn om adequate waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke waarborgen zullen het gevolg zijn van:

het ontvangende land beschikt over wetgeving die als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of

een contractuele regeling tussen Charles Haerens en die entiteit. Alle entiteiten van Haerens Group zijn partij bij een contractuele regeling die gebaseerd is op de standaard contractuele clausules van de EG (controller-to-controller) (Beschikking C(2004)5721 van de Commissie).

6.2 Charles Haerens mag geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zal Charles Haerens ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen, evenals alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder de toepasselijke dwingende wetgeving.

7. WAT ZIJN DE KWALITEITSWAARBORGEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan wij nodig hebben voor de doeleinden die wij aan u hebben meegedeeld. Bovendien zullen wij uw persoonsgegevens slechts verwerken zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken die wij u hebben meegedeeld of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond van toepassing is die ons toestaat om door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij garanderen ook de veiligheid van uw persoonsgegevens.

7.1 CHARLES HAERENS doet haar uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn om de onder artikel 3 genoemde doeleinden te bereiken.

 

7.2 Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zolang als nodig is om de in artikel 3 van dit Cookiebeleid opgesomde doeleinden te verwezenlijken of tot op het moment dat u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Het intrekken van uw toestemming kan inhouden dat u de Website geheel of gedeeltelijk niet meer kunt gebruiken. Charles Haerens zal uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 3, tenzij er sprake is van:

  • een hoger belang van Haerens Group, de betalingsdienstaanbieder, of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
  • een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat Charles Haerens verhindert om ze te de-identificeren.

7.3 CHARLES HAERENS zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, alsook tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door personeel van Charles Haerens of haar derde verwerkers zal enkel gebeuren op een "need-to-know" basis en onderworpen zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN OP GROND VAN DIT COOKIEBELEID?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken, het recht op wissen, het recht op verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens en het recht dat u van ons in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat alle persoonsgegevens ontvangt die u aan ons heeft verstrekt.

Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@haerensgroup.com.

8.1 U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die door Charles Haerens met betrekking tot u worden verwerkt. Charles Haerens behoudt zich het recht voor om een administratieve vergoeding aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend om Charles Haerens hinder of schade te berokkenen.

8.2 U hebt het recht om kosteloos de verbetering te vragen van uw persoonsgegevens die onjuist zijn. Indien een verzoek tot rechtzetting wordt ingediend, dient dit verzoek vergezeld te zijn van een bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor de rechtzetting wordt gevraagd.

8.3 U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

8.4 U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist, indien deze niet langer nodig zijn in het licht van de in artikel 3 genoemde doeleinden of indien u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door

© 2024 Haerens Group